Το ΕΚΤ

Πρόσβαση στη Γνώση. Ωθηση στην Καινοτομία. Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

Ο κεντρικός θεσμός διάχυσης της γνώσης στη χώρα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (www.ekt.gr) είναι "επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης" στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Το ΕΚΤ, ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της χώρας και ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων,  που παράγεται στην Ελλάδα.

Με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, υψηλή τεχνογνωσία και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το ΕΚΤ:

 • Συλλέγει, τεκμηριώνει και διαθέτει έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού.
 • Μετράει και αποτυπώνει το ελληνικό οικοσύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας.
 • Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις να δικτυωθούν, να γίνουν εξωστρεφείς και να συνεργαστούν με την ερευνητική κοινότητα.
 • Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Επιστήμη και την Ανοικτή Πρόσβαση.
 • Επιδιώκει τη μέγιστη διάχυση της γνώσης, για την Ελλάδα που αναπτύσσεται και αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της.

To EKT διαθέτει σύγχρονη πληροφοριακή υποδομή & Datacenter, εξοπλισμό για ψηφιοποίηση διαφόρων τύπων αρχειακού υλικού, ψηφιακές βιβλιοθήκες με συνδρομητικό και ανοικτό περιεχόμενο, ηλεκτρονικό αναγνωστήριο ανοικτό στο κοινό, υποδομές μητρώων για την ελληνική ερευνητική & αναπτυξιακή δραστηριότητα (εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, φορείς του συστήματος, υποδομές, έργα).

Το EKT αναπτύσσει τις υπηρεσίες του σε τρεις πυλώνες δραστηριοτήτων:

Ψηφιακό Περιεχόμενο & Yπηρεσίες - eContent

Δείκτες & Στατιστικές για Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη & Καινοτομία - metricsEKT

 • Παράγει τα επίσημα στατιστικά στοιχεία και δείκτες ΕΤΑΚ, ως εθνική αρχή και φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, και συνεργάζεται με την ΕΛΣΤΑΤ, τη Eurostat και τον ΟΟΣΑ.
 • Παράγει και δημοσιεύει τα επίσημα στατιστικά στοιχεία και δείκτες για την Έρευνα & Ανάπτυξη, για την Καινοτομία στις επιχειρήσεις, για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, για τους κατόχους διδακτορικών τίτλων, για τις γυναίκες στην Έρευνα & Ανάπτυξη, για την ερευνητική δραστηριότητα σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Διεξάγει μελέτες και δημοσιεύει εκδόσεις που συμβάλλουν στην αποτύπωση και κατανόηση του εθνικού συστήματος έρευνας και καινοτομίας.
 • Χαρτογραφεί το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και αναδεικνύει τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς του.
 • Τροφοδοτεί τις πολιτικές έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας με ποιοτικά στοιχεία και δείκτες.

Υπηρεσίες για Δικτύωση, Συνεργασία, Ανάπτυξη - innovationEKT

 • Παρέχει έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για χρηματοδοτικές ευκαιρίες σε ερευνητικές ομάδες και επιχειρήσεις, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και καινοτομία.
 • Προσφέρει συμβουλευτική καθοδήγηση για τη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και τη σύναψη συνεργασιών σε ερευνητικό, τεχνολογικό και επιχειρηματικό επίπεδο.
 • Συμβάλλει στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, διασυνδέοντας επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς.
 • Εφαρμόζει σύγχρονα εργαλεία διάγνωσης επιχειρηματικών αναγκών και παρέχει διαμεσολάβηση για μεταφορά τεχνολογίας
 • Συντονίζει το Enterprise Europe Network-Hellas, τον ελληνικό κόμβο του Enterprise Europe Network, ενός από τα πιο σημαντικά παγκόσμια δίκτυα στήριξης καινοτομίας.
 • Δικτυώνει τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο και συμβάλλει στην επανασύνδεσή τους με τη χώρα, μέσω της πρωτοβουλίας "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας".

Ο θεσμικός ρόλος

To EKT ανήκει στους  φορείς του ΄Άρθρου 13α του N. 4310/2014 (ΦΕΚ Α’ 258 8.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83 11.5.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και διέπεται  από τις διατάξεις των ως άνω νομοθετημάτων.

Ο θεσμικός ρόλος και οι δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου προκύπτουν από το Π.Δ. 226/1989, το Π.Δ. 347/1996 και το Ν. 3190/30/10/2003 (άρθρο 23), τον Νόμο 1566/85 (ΦΕΚ 167Α/30-9-1985), (Άρθρο 70, παράγραφος 15) και την απόφαση 730/2017 (ΑΠΟΦ 7303/Β2-577 ΦΕΚ Β’ 3482 2017): Τροπ.απόφ.2010 «Ορισμός Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος», όπως τροποποιήθηκε, το Νόμο 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α /01.04.2019) και πιο συγκεκριμένα τα Άρθρα 56 και την υπ. αριθμ. 55748/2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1912/28.05.2019), που θεσμοθετήθηκε το Πανελλαδικό Δίκτυο Δομής Στήριξης Επιχειρήσεων και το Άρθρο 55 του ίδιου Νόμου και την υπ. αριθμ.  54540/22-5-2019 Υπουργική Απόφαση «Πρόγραμμα Βραβείων σε διακρατικά δίκτυα επιστημονικής - ερευνητικής συνεργασίας και προτάσεις επιχειρηματικών συνεργασιών.